Geen hulp bij dyslexie

 

images

 

Ik heb vorige week voor RTV Noord een bericht  gemaakt over een dyslectische studente.

Door haar ongeneeslijke taalstoornis gaat haar studie niet zoals ze graag wil en daarom vroeg ze aan de UWV een laptop met een speciaal leesprogramma.

De UWV weigerde het hulpmiddel en de studente stapte naar de rechter.

Die gaf de UWV gelijk.

Op het bericht op de site van RTV Noord kwamen een paar boze reacties. De strekking: ‘belachelijk dat een gehandicapt meisje niet de hulp krijgt die ze nodig heeft om mee te komen met ‘gewone’ studenten’.

Dat vraagt om uitleg.

Dyslexie is een ontwikkelingsstoornis waardoor mensen niet goed kunnen schrijven en/of lezen. Vroeger vond de wetenschap dyslectici dom. Er werd gesproken over mensen met een laag IQ.

Die tijd is voorbij. Laag of hoog IQ. Dyslexie maakt geen onderscheid.

Hersenonderzoek laat ons nu zien dat het ‘simpel’ gaat om een stoornis in de hersenen. Opvallend genoeg vaak bij mensen die als kind niet veel gekropen hebben. Mensen met dyslexie nemen informatie niet zo snel op. Dyslexie is een probleem in het taalgebied, waardoor woorden niet automatisch correct op papier komen. Of: zoals de wetenschap het formuleert:

een cognitieve, specifieke, levenslange, op biologische wijze aan een individu gebonden stoornis die belet, binnen een gemiddelde termijn, tot het voldoende vlot automatiseren te komen van de teken-klank-koppelingen van elke aan te leren taal en die het noodzakelijk maakt terug te vallen op spontane en/of onderwezen compensatietechnieken.

Met de juiste hulpmiddelen is het ook voor deze gehandicapten heel goed mogelijk om een normaal leven te leiden. Je zal niet zo snel de journalistieke wereld veroveren, maar voor een groot aantal beroepen moet het geen enkel probleem zijn.

Mits de patiënten een beetje steun en begrip krijgen bij de noodzakelijke opleidingen.

En daar ontbreekt het volgens de studente uit Warffum aan. Toen zij op de HAVO zat, had ze een computer tot haar beschikking die haar in staat stelde om enigszins aangepast de leerstof tot haar te nemen.

Nu ze studeert, wil ze opnieuw kunnen beschikken over een computer. Ditmaal over een laptop.

Uitkeringsinstantie UWV weigerde de schootcomputer echter te geven. Volgens nieuwe wetgeving mag iemand met dyslexie namelijk alleen een computer als er ook een motorische storing aanwezig is. Bovendien moet de laptop de leerbelemmeringen nadrukkelijk wegnemen.

En dat is volgens geraadpleegde deskundigen hier niet het geval.

Samengevat: de problemen die de studente heeft met leren, zullen niet verminderen als ze een laptop mag gebruiken.

Al met al dus eigenlijk best een logisch vonnis.

Delen

0 reacties

 1. Logisch vonnis op basis van onlogische wetgeving. De wet zegt dat iemand alleen een computer mag als er een motorische stoornis is. De computer kan op allerlei manieren een hulpmiddel zijn, maar zelden een hulp bij het bewegen.

 2. @peter: probleem voor deze studente is dat deskundigen niet inzien hoe ze geholpen is met de laptop. Dan gaat een rechter deze natuurlijk ook niet toewijzen….

 3. Jammer dat dit niet is uitgediept, want het gaat niet om de laptop, het gaat om de software waarmee gewerkt wordt. Op de laptop draait dan compenserende software. Dat is software met name bedoeld om leerbelemmeringen weg te nemen, bijvoorbeeld Kurzweil 3000. Een programma om school- en studieboeken te laten voorlezen, woorden te laten verklaren en te vertalen. Ook is het mogelijk om direct vanuit de studieboeken uittreksels te maken en deze als mp3 bestand op te slaan. Als de rechtbank de overwegingen heeft gevolgd zoals omschreven, dan slaat zij de plank goed mis. Of is de rechtbank wellicht verkeerd voorgelicht?

  Ik heb als dyslexie ict adviseur voor Zuid Holland voor het UWV meerdere offertes uitgebracht die zijn goedgekeurd. Voor scholieren, studenten maar ook voor werknemers.

 4. @rechtbankverslaggever Het gaat mij niet om wat de deskundigen in dit specifieke geval hebben geoordeeld, daar kan ik niks over zeggen. Het gaat mij om de regel. Geen vergoeding zonder motorische handicap? Dat is puur een bezuinigingsmaatregel.

 5. Als je problemen hebt met het vasthouden van een pen of het precieze werk dat schrijven is, heb je een motorische stoornis. Het gaat niet om recht over een lijntje kunnen lopen.

  Dat neemt natuurlijk niet weg dat het UWV alles in het werk moet stellen om dat meisje op haar intellectuele niveau een opleiding te laten volgen. Mij lijkt de laptop en de software daar wél een wezenlijk onderdeel van.

 6. Quote : Jammer dat dit niet is uitgediept, want het gaat niet om de laptop, het gaat om de software waarmee gewerkt wordt. :

  Fout ! Helemaal FOUT ! (naar mijn bescheiden mening).
  Het gaat hier niet om software, maar om de vraag of een instelling als UWV een beetje verder kan en wil nadenken over het helpen van hulpbehoefenden ! Waar hebben we het toch over ? Over peanuts !! Beetje aanpassing van een laptopje waardoor iemand met een lichte handicap een stukje beter kan functioneren ! En daar moet lang over worden nagedacht ? Over worden gediscussierd ? En hele kostbare procedure over worden gevoerd (ik snap wel precedenten etc etc ) ….. Waar zijn we in dit land toch mee bezig ? Miljoenen worden over de balk gegooid ! Wat zeg ik ? MILJARDEN !
  En dan zal er hier in deze kwestie geen doelgerichte hulp kunnen worden geboden ?

  Zum kotzen ! Grrrr

 7. + even een extra aanvulling :

  Hier geldt : waar is het gewone gezonde menselijke verstand gebleven ? Hebben jullie enig idee hoeveel ambtenaren zich met deze “giga klus” hebben bezig gehouden ? En dan nog allerlei procedures erbij ook ? Enig idee hoeveel centen die ongein heeft gekocht ?
  Neem van mij maar aan : kapitalen.
  Oke.. je houdt er handenvol (semi)ambtenaren lekker mee bezig, maar geen zinnig mens in dit land schiet er wat mee op. Integendeel !

  En wat zegt nu juist dezer dagen onze grote roerganger Balkenende : dat die oetlullen van (semi) ambtenaren eens niet zo star moeten zijn…..

  Pffff : i rest my case ( & excusez le mot Chris )

 8. Dat het om een speciaal leesprogramma gaat, staat in het verhaal

 9. Dat heb ik gelezen Chris. Dus in feite kunnen we het niet of nauwelijks hebben over eventuele precedenten toch ? Dit is zo’n specifieke kwestie…. Dus waar hebben we het over ? Qua centen over niets, zeker als je gaat kijken wat er voor geld allemaal wordt verkwist.
  We hebben het verdorie over wat stomme aanpassingen op een laptop waardoor iemand veel beter kan gaan functioneren !! Plus – Plus ; Win – Win !!!
  En moeten die oetlullen van (semi) ambtenaren daar zo moeilijk over gaan doen ? Moeten ze daar ontelbare besprekingen voor gaan voeren ? Zowel intern als extern ? Moeten ze daarvoor gaan “beraadslagen” met elkaar ? Vergaderingen gaan uitschrijven en bijwonen ? Zelfs procedure’s voor voeren ?

  Hou op met me ! Dit hele land is volkomen dichtgestroomd met allerlei onzinnige en overbodige linkse hobbies, roeptoeters, raamambtenaren en weet ik veel wat nog meer !
  Het is voor 50% een zooitje overbodig soort bureaucraten waarvan kunstmatig hun “job” in leven wordt gehouden !
  Het is toch om te janken !
  De straat op schoppen dat gajes en dan gaan ze maar eens echt werken.

  Maar vergeet mijn “tirade” . Niet alleen de ambtelijke molens draaien langzaam, maar evenzo de financiele en economische molen. Maar we zijn er bijna. De financiele implosie staat voor de deur. Het is niet anders.

 10. Deze uitspraak staat haaks op artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
  Dit verdrag is intussen door Nederland ondertekend en wordt nu geratificeerd. De staatssecretaris heeft echter wel verklaard dat burgers nu al aanspraak kan maken op dit verdrag omdat de ondertekening van het verdrag tot verwachtingen leidt.

  Artikel 24
  Onderwijs
  1. De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op onderwijs. Teneinde dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waarborgen Staten die Partij zijn een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren en wel met de volgende doelen:
  a. de volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en het gevoel van waardigheid en eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging van mensenrechten, fundamentele vrijheden en de menselijke diversiteit;
  b. de optimale ontwikkeling door personen met een handicap van hun persoonlijkheid, talenten en creativiteit, alsmede hun mentale en fysieke mogelijkheden, naar staat van vermogen;
  c. het in staat stellen van personen met een handicap om effectief te participeren in een vrije maatschappij.
  2. Bij de verwezenlijking van dit recht waarborgen de Staten die Partij zijn dat:
  a. personen met een handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van het algemene onderwijssysteem, en dat kinderen met een handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van gratis en verplicht basisonderwijs of van het voortgezet onderwijs;
  b. personen met een handicap toegang hebben tot inclusief, hoogwaardig en gratis basisonderwijs en tot voortgezet onderwijs en wel op basis van gelijkheid met anderen in de gemeenschap waarin zij leven;
  c. redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de behoefte van de persoon in kwestie;
  d. personen met een handicap, binnen het algemene onderwijssysteem, de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs te faciliteren;
  e. doeltreffende, op het individu toegesneden, ondersteunende maatregelen worden genomen in omgevingen waarin de cognitieve en sociale ontwikkeling wordtgeoptimaliseerd, overeenkomstig het doel van onderwijs waarbij niemand wordt uitgesloten.
  3. De Staten die Partij zijn stellen personen met een handicap in staat praktische en sociale vaardigheden op te doen, teneinde hun volledige deelname aan het onderwijs en als leden van de gemeenschap op voet van gelijkheid te faciliteren. Daartoe nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen, waaronder:
  a. het faciliteren van het leren van braille, alternatieve schrijfwijzen, het gebruik van ondersteunende en alternatieve communicatiemethoden, -middelen en -vormen, alsmede het opdoen van vaardigheden op het gebied van oriëntatie en mobiliteit en het faciliteren van ondersteuning en begeleiding door lotgenoten;
  b.het leren van gebarentaal faciliteren en de taalkundige identiteit van de gemeenschap van doven bevorderen;
  c. waarborgen dat het onderwijs voor personen, en in het bijzonder voor kinderen, die blind, doof of doofblind zijn, plaatsvindt in de talen en met de communicatiemethoden en -middelen die het meest geschikt zijn voor de desbetreffende persoon en in een omgeving waarin hun cognitieve en sociale ontwikkeling worden geoptimaliseerd.
  4. Teneinde te helpen waarborgen dat dit recht verwezenlijkt kan worden, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om leerkrachten aan te stellen, met inbegrip van leerkrachten met een handicap, die zijn opgeleid voor gebarentaal en/of braille, en leidinggevenden en medewerkers op te leiden die op alle niveaus van het onderwijs werkzaam zijn. Bij deze opleiding moeten de studenten worden getraind in het omgaan met personen met een handicap en het gebruik van de desbetreffende ondersteunende communicatie en andere methoden, middelen en vormen van en voor communicatie, onderwijstechnieken en materialen om personen met een handicap te ondersteunen.
  5. De Staten die Partij zijn waarborgen dat personen met een handicap, zonder discriminatie en op voet van gelijkheid met anderen, toegang verkrijgen tot algemeen universitair en hoger beroepsonderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en een leven lang leren. Daartoe waarborgen de Staten die Partij zijn dat redelijke aanpassingen worden verschaft aan personen met een handicap.

 11. Tegenwoordig worden kinderen met dyslexie in het praktijkonderwijs gedumpt. Halverwege de bovenbouw komen ambtenaren van het UWV voorlichtingsavonden houden hoe deze kinderen aan het eind van het praktijkonderwijs een uitkering moeten aanvragen bij het UWV…

  Hoe houden we het aantal uitkeringsgerechtigden in stand.

 12. In mijn gymnasium klasje van 21 leerlingen waren 2 dyslecten aanwezig, en die hebben mede door hulp vanuit de school de examens kunnen afsluiten met prima cijfers. Ik geef toe dat er een (kleine) groep leerlingen is met zo’n heftige dyslexie dat scholen niet weten wat ze ermee aan moeten, maar het lijkt mij dat u wat generaliseert.

 13. Ik wil graag ‘Het huis dat gek maakt’ uit een album van Asterix en Obelix in herinnering brengen, de kenners weten vast wel wat ik bedoel.

  Dit verhaal doet mij sterk aan dat huis in dat album denken. Steeds meer ‘huizen die gek maken’ zie ik opdoemen onder de regie van een overheid die de zaken simpeler wil maken maar steeds meer verzuipt in regeltjes en ambtenaren die star aan hun kadertjes vasthouden, gespeend van enige creativiteit.

 14. Je zal maar rechtbanjournalist zijn,zeg.Beetje geld verdienen over de rug van andermans leed.Ga je dik schamen,man!

 15. Hetgeen ik beschrijf constateer ik hier op een praktijkschool. Als het bij U anders is geregeld kan dat mij alleen maar verheugen.

 16. Graag wil ik toch nog even een laatste aanvulling geven betreffende de laptop met de benodigde programmatuur.

  Het blijkt dat dit jaar de wet WGBH/CZ een aanpassing heeft gekregen waarbij de onderwijs instellingen verplicht zijn geworden deze hulpmiddelen te verstrekken. zie hiervoor:

  http://www.minvws.nl/includesdl/openbestand.asp?File=/images/nb-gelijkbehandeld-nr3-4-_tcm19-186872.pdf

  Enkele citaten:
  Sinds 1 augustus 2009 is de wet namelijk ook van kracht voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het gehele onderwijsveld is nu Wgbh/
  cz-plichtig.

  Een heel tastbaar voordeel is dat ouders vanaf het schooljaar 2009–2010 geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor aangepast leermateriaal. Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs moeten dan de leermiddelen voor al hun leerlingen betalen, gehandicapt of niet. Op die manier worden kinderen met een handicap of chronische ziekte hetzelfde behandeld als leeftijdsgenoten zonder beperking.

  Aanpassingen nodig?
  Als een leerling of student met een handicap of chronische ziekte een aanpassing nodig heeft, dan moet de school die bieden.

  ‘Bij een
  functiebeperking denken de meeste mensen nmiddellijk aan rolstoelgebruikers, maar die groep is slechts het topje van de ijsberg. Ook bijvoorbeeld ADHD, dyslexie, de ziekte van Crohn en psychische problematiek zijn functiebeperkingen.’

  Evaluatie Wgbh/cz
  Op 26 juni jl. stuurde staatssecretaris Bussemaker aan de Tweede en Eerste Kamer het verslag over de werking en effecten van de Wgbh/cz. De Staatssecretaris concludeert dat de Wgbh/cz een doeltreffend instrument is om de individuele rechtsbescherming van personen met een handicap of
  chronische ziekte te verbeteren.

  De brief van staatssecretaris Bussemaker
  vindt u op parlando.sdu.nl als Tweede
  Kamer-stuk 29 355, nr. 39.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *