Het internet als schandpaal II

 

Ik heb vanmiddag een interessante rechtszaak.

Een zaak over wat je wel en wat je niet zomaar op het internet kunt zetten.

Vrijheid van meningsuiting tegenover aantasting van privacy.

De zaak is interessant omdat steeds meer mensen het internet gebruiken voor hun persoonlijke strijd. Waar vroeger alleen een officiële klachtenprocedure of boze ingezonden brief mogelijk was, zien we nu hele sites opdoemen waar mensen ongestoord hun woede, onbegrip of verontwaardiging laten blijken.

Hoewel internetgebruikers soms aardig over de schreef gaan, komt het meestal niet tot een rechtszaak. Het internet is schrikbarend groot. Van een rare vermelding op een vage website hoeft niemand last te hebben.

Soms is er echter meer aan de hand en voelt iemand zich dusdanig in zijn goede naam en eer aangetast dat alleen een gang naar de rechter volstaat.

Sophie Hankes uit Utrecht is zo iemand.

Hankes is de drijvende kracht achter een organisatie die stelt op te komen voor de belangen van ontevreden patiënten. Mensen die naar eigen zeggen door medische missers schade hebben opgelopen.

Bij Hankes zit die schade in het hoofd.

De ontevreden vrouw bezocht ooit een neuroloog in Groningen en was daar zeer ontevreden over. De beste man nam niet eens haar bloeddruk op, zo liet ze de rechter verontwaardigd weten. Eenmaal thuis sloeg de verontwaardiging om in boosheid. Hankes stuurde daarop twee brieven naar de neuroloog, waar ze nooit antwoord op kreeg.

En dat was de druppel. Hankes zette de neuroloog, met naam, toenaam en pasfoto, op een zwarte lijst en plaatste deze op een website. De tekst naast zijn pasfoto: weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout.

Maar dat is niet alles.

Hankes liet zich ooit interviewen door een medisch tijdschrift. Het artikel over de misstanden in de medische wereld deed de neuroloog uit Groningen in de pen klimmen. In enigszins provocerende en prikkelende bewoordingen nam de specialist de organisatie van Hankes op de hak in een ingezonden brief. Hij schreef over indringers in de spreekkamer en over mensen die vol wrok met ongefundeerde onzin anderen beschadigen.

Een rechtszaak was geboren.

Vanmiddag om15.00 uur stonden beide partijen tegenover elkaar. Hankes wil een rectificatie van de ingezonden brief, zij voelt zich in het schrijven ten onrechte persoonlijk weggezet als een simulant. De neuroloog wil van de zwarte lijst af. Hij is nog nooit door een tuchtrechter op de vingers getikt en wenst niet  ten onrechte op wat voor zwarte lijst dan ook gezet te worden.

Ik heb wel een idee waar de rechter in dit geval de voorkeur aan geeft, maar dat is niet zo belangrijk.

Wat ik wel van belang vind is dat deze rechstzaak eens te meer bewijst dat publiceren op het internet bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee brengt. Je mag best felle kritiek leveren op anderen of iemand op een zwarte lijst zetten.

Maar wie zo dapper is om een ander met naam en toenaam in het licht te zetten, dient ook met goed onderbouwde en verifieerbare argumenten te komen.

Want als de grond voor het waarschuwende karakter van een website wegvalt, blijft slechts de laster over.

Delen

30 reacties

 1. Blijft altijd lastig hoor Chris, die vrijheid van meningsuiting. Onlangs werd ik door een vriend gewezen op deze site: http://www.mamjo.com/forum/index.php/board,91.0.html. Lijkt me een mooi voorbeeld waar de anonimiteit van het internet toe kan leiden als er geen paal & perk wordt gesteld! Ik verbaas me er dan ook over dat dit gewoon zomaar mag…

 2. @W.B.onder het mom van vrijheid van meningsuiting mag heel veel. Het is echter geen absoluut recht. Er zijn beperkingen aan verbonden en het is aan de rechter om daar stelling in te nemen.

 3. Ik vraag me af wat die neuroloog nu denkt te bereiken hiermee. Ik begrijp best dat ie het niet leuk vind om zo genoemd te worden. Maar stel nou dat de rechter straks zegt dat de neuroloog gelijk heeft. Dan kan mevrouw wel die zwarte lijst verwijderen, maar als ze het goed genoeg op een andere manier verwoord op een andere site kan ze er in principe gewoon mee doorgaan. Bovendien, Internet vergeet niets, in bv Google Cache kan je alsnog vrijwel alles vinden wat vroeger online heeft gestaan. Dus die neuroloog schiet er m.i. weinig tot niets mee op. Moeten we trouwens nu ook elke internetcriticus van welke politicus dan ook gaan vervolgen? Als ik roep dat ik Balkie een liegende lul vind, Agnes Kant een vieze schreeuwlelijk of Geert Wilders een racist in hart en nieren, dan zijn zij wijs genoeg om dat ter kennisgeving aan te nemen en daar geen actie op te ondernemen. Zij beseffen namelijk wel dat hoge bomen nu eenmaal veel wind vangen. Verder is het ook niet echt schadelijk voor hun carriere ofzo, hetgeen denk ik ook wel voor deze neuroloog zou gelden: een klein zielig groepje, onder aanvoering van een gestoorde individu beweert iets op Internet over de neuroloog. Als hij bv bij een sollicitatie of een andere kritische vraag dit gewoon netjes pareert met de feiten waarom deze organisatie het mis heeft, dan is er m.i. weinig aan de hand voor hem.

 4. @wouter: tsja. In eerste instantie is het de voorzitter van die organisatie die een kort geding is begonnen. Dit is een beetje zijn reactie daarop. Ik kan me op zich wel voorstellen dat de man niet op een zwarte lijst wil staan, omdat hij officieel niets fout heeft gedaan. Het is natuurlijk niet aan de gemiddelde burger om op het internet een specialist neer te zetten als een slechte arts. Daar moet je wel een onderbouwing voor geven.

  Google cache is trouwens niet zaligmakend. Als een website nauwelijks wordt bezocht, slaat Google Cache de pagina’s uiteindelijk niet meer op.

  Ik ben het met je eens dat een hoge boom tegen kritiek moet kunnen. De neuroloog in kwestie meent dit zelf ook.

  Dat gezegd hebbende kan ik me best voorstellen dat een arts een keer van zich laat horen als hij (en zijn beroepsgroep) zomaar door een organisatie in een hoek wordt gedrukt en zelfs als crimineel neer wordt gezet. Je moet ook niet vergeten dat deze organisatie het voor elkaar kreeg om door een gezaghebbend medisch tijdschrift gehoord te worden dmv een interview.

  Of er weinig aan de hand is voor hem, weet ik niet. Het internet is een rare plek en mensen zijn toch altijd geneigd te denken: waar rook is, is vuur.

 5. Spijtig dat U de kern van de zaak mist: artsen voldoen jegens slachtoffers van medische fouten stelselmatig niet aan hun wettelijke zorgplicht op grond van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst en hebben dit zoals op de zitting herhaaldelijk genoemd zelf erkend op 7 november 2007 en 23 april 2008. De medische sector bood ons zelfs zijn excuses aan. Maar….geeft tot op heden vrijwel geen eerlijke informatie en geen herstelbehandeling aan de slachtoffers van medische fouten. Zo worden patienten in nood de toegang tot beschikbare zorg opzettelijk geweigerd! Na twee jaar dialoog voeren zonder concrete maatregelen tot hulp en nationale en internationale erkenning van de top van de Raad van Europa en het Europees Parlement, is de zwarte lijst opgesteld als noodmaatregel.
  Prof van Dijk criminoloog Universiteit van Tilburg heeft erkend dat het weigeren van medische hulp een misdrijf is, conform het doorrijden na een verkeersongeval.
  De Consumentenbond pleit voor boetes op het verzwijgen van medische fouten, augustus 2009.
  Per dag sterven circa 20 personen door medische fouten en worden circa 20 personen invalide door medische fouten in ziekenhuizen in Nederland.
  Per jaar worden zo 8000 personen invalide en overlijden circa 8000 personen door de medische fouten in ziekenhuizen in Nederland. Deze cijfers zijn december 2008 erkend door de Europese Commissie.
  Per jaar overlijden circa 800 personen door verkeersongevallen.
  50 % van de medische fouten zijn herhalingsfouten, zie rapport uit 2004 van Shell directeur Willems: hier werk je veilig of werk je niet, want 96% van de artsen registreert zijn fouten niet en leert er niet van R.Girard 2005.
  De zwarte lijst is helaas noodzakelijk want er is sprake van een noodsituatie van medische fouten en de slachtoffers. Ik hoop dat Chris Klomp zich beter wil inlezen bv bij http://www.sin-nl.org voordat hij onvolledige berichtgeving op internet plaatst.
  Iedereen kan het slachtoffer worden van een medische fout, ook U.

 6. Geachte mevrouw Hankes,

  Ik ben rechtbankverslaggever en als zodanig ook aanwezig bij de rechtszaak. Het is mijn taak om de kern van het juridische geschil, in dit geval een kort geding, samen te vatten. Dat heb ik gedaan.

  Ik snap en ondersteun elke strijd tegen wat voor onrecht dan ook. Feit is dat het onrecht u of anderen aangedaan niet het onderwerp is van deze rechtszaak, iets wat de rechter in kwestie u ook op de zitting tevergeefs duidelijk probeerde te maken.

  Het gaat in deze niet om medische missers, maar om de vrijheid van mensen om anderen op zwarte lijsten te plaatsen en de vrijheid van mensen om hun mening in al dan niet prikkelende of provocerende bewoordingen aan de openbaarheid toe te vertrouwen.

  Alleen dat is waar deze rechter een uitspraak over kan en zal doen.

  Ik heb uw website uitgebreid doorgelezen en ik ondersteun uw strijd. Over de manier waarop u uw strijd voert, daar kunnen de meningen over verschillen.

  Het is aan de rechter om daar een uitspraak over te doen.

 7. Kern van de zaak :1 waarom bedient Kuks zich van belediging, smaad en laster, wat schrijft hij en 2:waarom plaatst SIN-NL artsen op de zwarte lijst?
  1. Hij schrijft dat er sprake is van indringers in de spreekkamer terwijl hij niet voldaan heeft aan zijn wettelijke zorgplicht.Deze neuroloog weigert bij de patient, nb verwezen door een arts, adequate diagnostiek te doen, oa weigert om bloeddruk en pols te meten, weigert om aanvullend noodzakelijk onderzoek te doen, eerlijke informatie en adequate behandeling weigert en zelfs weigert om twee brieven te beantwoorden.
  Artsen weigeren nl met op zet structureel eerlijke informatie en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten. De medische sector gaf dit herhaaldelijk toe, zie boven.
  Artsen hebben wettelijke en professionele plichten. 2.Indien zij hier niet aan voldoen, is de zwarte lijst een noodmaatregel. Ook Prof. de Kroes, adviseur Vereniging Verkeersslachtoffers is voorstander van de zwarte lijst: op 18 juni 2009 tijdens een openbare bijeenkomst in Tilburg zei hij letterlijk: naming en shaming is het enige dat werkt.
  SIN-NL stelt op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid medische misstanden aan de kaak.
  De medische fout leidt tot verzwijgen door artsen,
  leidt tot weigering hulp aan de slachtoffers,
  leidt tot de zwarte lijst, leidt tot de ingezonden brief, leidt tot kort geding, omdat Kuks iedere vorm van redelijkheid weigert.
  De zwarte lijst is een gevolg van medische fouten en de opzettelijke weigering om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de medische fouten.
  Let wel: tot op heden weigert de medische sector te voldoen aan zijn wettelijke meldplicht op basis van art 4a Kwaliteitswet om fouten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg. Dus worden medische fouten niet onderzocht en er wordt ook niet van geleerd. 50% van de medische fouten zijn herhalingsfouten, (zie rapport Rein Willems ouddirecteur Shell 2004 Hier werk je veilig of hier werk je niet), dus vermijdbaar en verwijtbaar.
  Uw vrouw of kind kan onnodig door een herhalingsfout van een arts overlijden of invalide worden en dan volledig aan zijn lot overgelaten worden.
  De zelfregulatie van de medische sector faalt, zie rapport Rekenkamer juni 2009. Zie dit onder ogen en rapporteer, ook de media hebben de plicht om maatschappelijke misstanden aan de kaak te stellen.
  Fouten maken als arts is menselijk, maar opzettelijk weigeren om je professionele verantwoordelijkheid te nemen, is nalatig, vermijdbaar, verwijtbaar en strafbaar.

 8. Geachte mevrouw Hankes,

  Wat u beschrijft is de kern van uw zaak.

  Maar niet die van de onderhavige rechtszaak.

 9. Moge onze discussie leiden tot helderheid:
  De feiten in de zaak Hankes-Kuks chronologisch:
  Door foutieve operatie met als gevolg van disregulatie hartritme en bloeddruk wordt Hankes invalide 2000.
  Revalidatiearts verwijst Hankes voor onderzoek, advies en behandeling oa ivm hartritme en bloeddruk problemen 2005.
  Kuks weigert eerlijk onderzoek, eerlijke diagnostiek, eerlijke informatie, adequate herstelbehandeling 2005.
  Kuks weigert te antwoorden op twee brieven van Hankes 2005.
  Deze schending van zorgplicht leidt tot plaatsing op de zwarte lijst, twee jaar later 2007 en 2008.
  Eerst beweert Kuks dat plaatsing op de zwarte lijst hem niets doet, Zorgvisie januari 2008
  Dan nav een algemeen interview in een medisch weekblad april 2009 slaat hij toe, 2 maanden later 2009 met zijn ingezonden brief met schending van zijn beroepsgeheim, belediging, smaad en laster.
  Kuks betitelt Hankes als een simulant terwijl er sprake is van ernstige disregulatie van hartritme en bloeddruk, die geregeld worden door het autonome zenuwstelsel, dus niet beinvloedbaar. Er kan dus geen sprake zijn van doen alsof, anatomisch gezien.
  Kuks diskwalificeert zichzelf hiermee als neuroloog.
  Als de ingezonden brief niet gerectificeerd wordt, heeft Hankes ten onrechte officieel geen toegang meer tot zorg. Haar rest geen andere keuze dan een kort geding.
  Kuks plaatst een tegeneis: verwijdering van de zwarte lijst omdat zijn goede naam geschonden wordt.
  Uit de feiten blijkt zonneklaar dat Kuks niet voldaan heeft aan zijn wettelijke zorgplicht jegens Hankes.
  Wat is belangrijker: de goede naam van een arts die aantoonbaar niet voldoet aan zijn zorgplicht, of de toegang tot zorg voor een slachtoffer van een medische fout?
  Samenvattend:
  Kuks voldoet niet aan zijn zorgplicht en wordt na jaren op zwarte lijst geplaatst.
  Kuks plaatst ingezonden brief met belediging, smaad en laster als protest tegen plaatsing op zwarte lijst.
  Kuks liegt en bedriegt en is de titel arts onwaardig.
  Wanneer Kuks geen rectificatie plaatst heeft Hankes ten onrechte geen toegang tot zorg.
  De kern is: staat de dokter boven de wet en handhaaft de rechter de doofpot van medische fouten?

 10. Bij vermeende fouten staat het een ieder vrij het Medisch Tuchtrecht in te schakelen.

  Voorts zie ik niet zo goed in waarom u geen toegang tot de zorg krijgt als de rectificatie niet wordt geplaatst.

  Een ander punt: een rechter heeft niet de mogelijkheid een rectificatie af te dwingen bij een blad. Het is de keuze van het blad zelf om daar aan mee te werken.

 11. Het medisch tuchtrecht disfunctioneert, zo is vastgesteld door Minister Klink, de artsen organisatie KNMG, en ….door slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.
  Kuks schrijft volkomen ten onrechte dat er neurologisch niets aan de hand is, teneinde de foutieve operatie en de gevolgen: disfunctie van het autonoom zenuwstelsel- hartritme en bloeddruk regulatie in de doofpot te stoppen. Zonder rectificatie is dit een “officiele” vaststelling van een arts en kan iedere arts zich hierop beroepen, in het kader van de doofpot taktiek.
  Gisteren bevestigde de voorzitter van het CBO falend kwaliteitsinstituut der medisch specialisten dr Simons bij BNR radio dat de conspiracy of silence (de doofpot) bestaat en opgeheven zou moeten worden.
  Waarom kan de rechter een blad niet tot rectificatie dwingen? Wij, mijn advocaten en ik weten dat dit juridisch wel mogelijk is.

 12. @Sophie Hankes:

  Er zijn mensen die beweren dat de rechtspraak niet functioneert. Moeten we dan allemaal voor eigen rechter spelen? Lijkt mij geen gunstige ontwikkeling.

  Wat de rectificatie betreft:

  Voor zover ik weet heeft het blad zelf niets verkeerds gedaan. Ze hebben een ingezonden brief geplaatst waar een neuroloog zijn prikkelend gebrachte mening naar buiten heeft gebracht. Bij vermeende fouten mbt die mening zou de neuroloog aansprakelijk gesteld moeten worden. Hij dient dan te rectificeren en kan dat bijvoorbeeld doen via een ingezonden brief.

  Ik moet het nog even nakijken bij de Raad voor de Journalistiek, maar volgens mij hoeft de redactie van het blad die brief niet te plaatsen.

 13. Ook de Inspectie Gezondheidszorg keurt de zwarte lijst van SIN-NL goed zie Zorgvisie 9 januari 2008:
  Inspectie voor de Gezondheidszorg
  Wouter van der Horst, woordvoerder:“Mevrouw Hankes loopt alle congressen af om aandacht te vragen voor nazorg na medische missers. Ze krijgt altijd de ruimte. Zo’n zwarte lijst is niet iets waar we ons druk over maken. Het staat wat agressief, maar we zijn het er wel inhoudelijk mee eens. Ook de Inspectie is voor openheid en daar kan nog veel in verbeteren.”
  Volgens de Raad voor de Journalistiek hoort voorafgaand aan de plaatsing hoor en wederhoor te geschieden. Medisch Contact heeft hiervan afgezien.
  Wel heeft Kuks van te voren met hen overleg gepleegd.
  Spijtig overigens dat U de inhoud van het schrijven van Kuks onvoldoende serieus neemt: ieder slachtoffer van een medische fout wordt door hem betiteld als indringer in de spreekkamer, besmettelijke zaak en schadelijke voor de mensheid.

 14. Als de woordvoerder van de inspectie dit heeft gezegd, dan vind ik dat een vrij onverantwoorde uitspraak. Persoonlijk vind ik elke zwarte lijst waarin mensen zonder gedegen onderbouwing te kijk worden gezet onwenselijk. Ik denk ook niet dat een zwarte lijst zal leiden tot een verbetering van de zorg. Wellicht dat de schandpaal-functie van het internet zelfs tot gevolg heeft dat specialisten zich nog verder terugtrekken.

  Daarnaast wil ik nog even opmerken dat u citeert uit een artikel waarin zeven mensen aan het woord komen. U pikt diegene er uit die positief is over u, de andere zes zijn op zijn zachtst gezegd minder content met uw werk.

  Hoor en wederhoor gaat om specifieke informatie over een specifieke persoon bij een specifiek (nieuws)artikel. Als ik hier of elders een analyse of commentaar plaats over bijvoorbeeld Wilders, hoef ik de beste man geen weerwoord te geven. Overigens geldt ook voor rechtbankverslaggeving het hoor en wederhoor principe niet.

  Daarnaast vind ik het op zich wat gek dat u een beroep wilt doen op hoor en wederhoor. Ik heb niet de indruk dat u op uw eigen site deze regel consequent hanteert.

 15. Hoor en wederhoor is een belangrijk principe dat door SIN-NL en ondergetekende hoog in het vaandel wordt gehouden. Zo hebben wij jarenlang gesprekken gevoerd met de medische sector teneinde gehoor te krijgen.
  Internationaal en nationaal is inmiddels de ernst van de situatie van medische fouten en de positie van de slachtoffers erkend. Echter de Muur van Stilte door de medische sector blijft voortbestaan zoals Heer G. Simons arts en voorzitter van het “kwaliteitsinstituut” CBO van de medische sector beaamde op 14 sept. 2009 bij BNR nieuwsradio. Daar ligt het probleem.
  Overigens is doorrijden na verkeersongeval ex art 7 Wegenverkeerswet een misdrijf en het weigeren van medische hulp aan een slachtoffer van een medische fout ook een misdrijf volgens Prof. Jan van Dijk criminoloog, Universiteit van Tilburg. Kuks maakt zich hier welbewust aan schuldig en dient de consequenties te dragen van zijn handelen.

 16. Het internet als schandpaal gebruiken waarin de privacy in het geding komt is voor eigen rechter spelen.
  Er zijn legale wegen om een geschil op te lossen. Nu gaat het om medische blunders en daar moet zeker meer aan gedaan worden om misstanden te voorkomen. Maar om dan iemand met naam en toename aan de schandpaal te nagelen kies je voor de weg van de minste weerstand. En vind ik dat niet kunnen.
  Ik heb te maken gehad met stalking waar je via diverse kanalen wordt geconfronteerd met de smaad en laster die een persoon verspreid en deze zover gaat dat je voor je leven moet vrezen.Ook dit kan iedereen overkomen. Toch keur ik het pertinent af om met namen van personen te strooien om op deze wijze je gelijk te behalen.Ik kies de legale weg. Hetgeen zeker niet soepel verloopt. Toegegeven dat het veel tijd en energie kost. Toch ben ik ervan overtuigd dat je met veel inzet langs de juiste wegen meer bereikt zonder daarmee persoonlijk iemand te schaden.Waar ligt de grens van wat je wel of niet kunt doen op internet?Dat is ook de vraag wat hier in het bovenstaand artikel wordt gesteld.
  Op internet kan echt veel. En vaak ook grensoverschrijdend.
  Enge gedachte ook wel als je nagaat dat je privacy gewoon te grabbel gezet kan worden op internet wanneer iemand bepaald dat dit de enige manier is de ander op negatieve wijze te bereiken.
  Dat hier ook wel strenge regels voor opgesteld wordt lijkt mij een goede zaak.
  Ans

 17. dit is Hankes commentaat aan het eind van haar uitleg over de rechtbankuitspraak eind septmber 09

  “Kuks maakt echter vele verwijzingen naar Hankes en beledigt slachtoffers van medische fouten. De rechter keurt plaatsing van Kuks op de zwarte lijst echter goed en erkent hiermee de grond van de aanklacht dat Kuks niet voldoet aan zijn wettelijke zorgplicht jegens een slachtoffer van een medische fout. Zie diverse publicaties van SIN-NL Dossier Kuks.”

  Daarmee diskwalificeert deze dame zich volledig als serieuze discussiepartner. Het is en blijft gewoon een QUERAULANT!!

 18. Struisvogelpolitiek, heer Hansen.
  Nogmaals: In een officieel gesprek met SIN-NL heeft de medische sector op 7 november 2007 toegegeven dat zij structureel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling geeft aan slachtoffers van medische fouten. Dit is in strijd met de wettelijke zorgplicht op basis van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Op 23 april 2008 bood de medische sector zelfs haar excuses hiervoor aan.
  98 % van de artsen weigert ernstige fouten te registreren bij de Inspectie Gezondheidszorg ondanks de wettelijke verplichting op basis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Dus worden fouten niet onderzocht.
  50% van de medische fouten zijn herhalingsfouten, rapport Rein Willems oud-directeur Shell Nederland 2004. 20 doden per dag en 20 invaliden per dag door medische fouten in ziekenhuizen in Nederland: dit zijn cijfers erkend door de Europese Commissie december 2008. De goedkeuring van de zwarte lijst door de rechter is de meest recente erkenning van de ernstige misstanden in de gezondheidszorg. Nog meer feiten nodig, heer Hansen?

 19. Medische missers aangrijpen om een prive-oorlog to voeren is een beetje goedkoop. Zeker omdat u zich in alle commentarenverschuilt achter uw status van jurist
  en met cijfertjes om u heen gooit; overigens alleen die die in uw kraam te pas komen.
  Hoe hard u ook krijst en in uw commentaren door uw eigen zieligheid wordt overmand,
  u blijft een querulant. (bis)

 20. Spijtig dat Chris Klomp een mini-scheldkanonnade publiceert. De vraag is wat het belang van Hansen is om de nationaal en internationaal bekende en erkende ernst van de situatie van medische fouten als mede de slachtoffers, zie oa diverse publicaties van de WHO, Europese Commissie en recente rapportages van NIVEL/NPCF te ontkennen.
  De erkenning van de zwarte lijst van SIN-NL door de Rechtbank Groningen 25 september 2009 zegt op zich voldoende.

 21. Ik publiceer niets. Ik geef ruimte aan een mening. Voorts vind ik het misleidend om te stellen dat de rechtbank een zwarte lijst erkent. De rechtbank geeft in het marginale bestek van een kort geding aan dat de lijst in stand mag blijven, maar spreekt zich niet uit over de waarde ervan

 22. “Spijtig dat U de kern van de zaak mist” Ja dat weten we ondertussen. Er is in dit land maar een persoon met recht van spreken.

  “Wouter van der Horst, woordvoerder:“Mevrouw Hankes loopt alle congressen af om aandacht te vragen voor nazorg na medische missers. Ze krijgt altijd de ruimte. ”
  Ik zou dit willen veranderen in:
  “Mevrouw Hankes loopt alle congressen af om aandacht te vragen voor ZICHZELF na medische missers. Ze krijgt altijd de ruimte. ”
  Je kan moeilijk anders conluderen dan dat deze dame last heeft van een zielijke neiging van aandacht vragen/trekken.
  Dat mevrouw als querulant wordt gezien heeft ze volledig aan zichzelf te danken. Google het internet er maar op na.

 23. De doelstellingen en activiteiten van SIN-NL zijn volstrekt duidelijk en consequent: het verbeteren van de positie van slachtoffers van medische fouten en van de kwaliteit van zorg en patientveiligheid. Prioriteit is gegeven aan de structurele noodsituatie van slachtoffers van medische fouten. Uw publieke bijdrage is het opzettelijke verkondigen van leugens inzake SIN-NL en ondergetekende. U kiest voor ondermijning van de doelstellingen van SIN-NL en voor ondermijning van de uitspraak van de rechtbank te Groningen 25 sept. 2009:
  de zwarte lijst van SIN-NL van artsen en bestuurders in de gezondheidszorg is volstrekt legaal en legitiem.

 24. Ik ben een klachtenprocedure begonnen omdat ik 2 jaar, door nalatigheid van artsen van zkh Rivierenland, veel pijn heb gehad en totaal niet heb kunnen functioneren. Maar i.p.v. mijn klachten te behandelen heeft de voorzitter van de Klachtencommissie en tevens directeur uitslagen vervalst, foto’s vervalst, brieven herschreven, etc. En dan houdt iedereen de heer de hand boven het hoofd. Ook de Tuchtcolleges.
  Mw.vd Poel-Berkovits, reg TC Zwolle heeft gevraagd dee klacht per arts te omschrijven. Dat werden 4 klachten tegen 4 artsen.
  Toen ik, via de huisarts vervroegd, bij de neuroloog, kwamwerd ik lachend begroet met de woorden: ‘denkt u dat u iets ernstigs heeft?’ Zijn assistente vroeg mij toen ik haar aan de telefoon had hoe het met mij ging. Ik heb haar gezegd dat de heer G. wel lachend kon vragen of ik dacht iets ernstigs te hebben maar dat ik mij doodziek voelde. Daarna kreeg ik de heer G. aan de telefoon die zei het niet prettig te vinden dat ik aan derden vertelde wat hij met mij besprak. In het verslag van mw vd P, vol onjuiste beweringen, staat o.a. dat ik gezegd zou hebben: ik praat niet met derden, alleen met de dokter.
  Later heb ik van 3 artsen de klacht ingetrokken, ook van de heer G. Toch heeft het centraal TC hierover uitspraak gedaan en de klacht ongegrond verklaard.
  Dat het TC toch uitspraak heeft gedaan komt omdat de heer G. wil beweren dat mijn klacht in eerste aanleg was de opmerking van de heer G en dat gaat moeilijk als de klacht is ingetrokken.
  Alleen de klacht tegen mw H. internist heb ik laten staan. Op de zitting van de Klachtencommissie heb ik gevraagd waarom mw H een foto van de kaak heeft laten maken en niet van de bijholten. Daarna kreeg ik de uitslag van de foto waarop stond dat er een foto van de bijholten zou zijn gemaakt. Ik heb de foto opgevraagd en kreeg een foto van de bijholten. Omdat ik zeker wist dat dat niet juis was heb ik de hulp ingeroepen van een patientenvereniging. Ik kwam in kontakt met een radioloog die mij adviseerde een andere foto op te vragen De printplaatjes moesten dan hetzelfde zijn. Dat was niet het geval. Er was dus met de foto’s geknoeid en de bijbehorende uitslag vervalst. Of zoals de radioloog zei:’Wordt het niet tijd het onder de rechter te brengen’. Maar het centraal TC kon niet aannemen dat mw H met de foto’s had geknoeid omdat zij er geen belang bij had. Toen ik later aan de radioloog vroeg om schriftelijk te bevestigen dat er met de foto’s was geknoeid, moest hij dat eerst aan de leiding vragen. En dat mag dan natuurlijk niet meer.
  Toen ik aan de tegenpartij schreef dat ik een arts na de 4 1/2 uur durende operatie, na een second opinion, in het UMCU hoorde zeggen:’Geef haar ook nog maar…. want zij heeft veel bloed in de maag gekregen’kreeg ik van het centraal TC!!!! i.p.v. een opgevraagde copie een copie van een operatierapport waarop stond: bloedverlies 100 ml. Dit rapport zit niet in mijn dossier en was niet op papier van het UMCU geschreven. De naam en het adres van het UMCU was er boven getikt. Ik heb dat rapport naar het UMCU gestuurd met de vraag of dat rapport juist was. Na enige tijd heb ik een herinnering gestuurd waarna ik gebeld werd door een medewerkste van de KC van het UMCU die erom heen draaide. Ik heb weer verzocht te bevestigen os het rapport wel of niet was vervalst. Mijn klacht kon niet in behandeling worden genomen. Weer geschreven dat ik geen klacht had maar alleen wilde weten of het rapport was vervalst. In het antwoord staat dat niet is te achterhalen of het rapport door artsen uit het UMCU is verstrekt. De heer Leistikow, Raad van Bestuur UMCU, die mede een boekje heeft samengesteld waarin artsen vertellen over fouten, pleit voor openheid maar brengt dat duidelijk zelf niet in de praktijk.
  Overigens heeft de heer Torrenga mij op de zitting gevraagd waarom ik nog doorging. De heer Torrenga heeft dan ook in een intervieuw gezegd dat hij zelf nooit een klachtenprocedure zou beginnen. Waarschijnlijk is de heer Torrenga nooit bij voorbaat, na een 4 1/2 uur durende operatie, onjuist geinformeerd om de artsen van zkh Rivierenland een hand boven het hoofd te houden. Dus Chris het is zinloos om een procedure te beginnen bij de Tuchtcolleges. Er zijn advocaten die het afraden omdat een rechter dan uitgaat van de uitspraken van de Tuchtcollegs. En die uitspraken zijn zeer tendentieus.
  Maaike van Heusden
  zie: trosradar forum-Beeradvocaten en letselschade

 25. Een klein rotsblok maar voor mij zo hoog als de Mount Everest:
  Ik wist vijf jaar voordat de neuroloog het wist, dat ik ernstig ziek was. Ik was op dat moment medisch student en herkende de symptomen met absolute zekerheid. De operatie kwam te laat; onherstelbare complicaties, die voorkomen hadden kunnen worden, verpestten en verpesten nog steeds mijn leven.
  Ontkend, weggejaagd en in de steek gel;aten. Loopbaan naar kl….
  Wie durft te stellen dat artsen onfeilbaar zijn kent de Bijbel niet. Alleen God is onfeilbaar. Artsen Ijn mensen maar stellen zich op het nivo van God.

 26. Ik ben zeer geinteresserd in deze uitspraak van
  Mevrouw Sophie Hankes en Neuroloog Kuks.
  Waar kan ik een kopie krijgen?
  Hartelijk bedankt voor de te nemen moeite

 27. dwarf women sex high heels sex story yutuv videos xxx social networks porn video now and wow lesbians creampie dad odd ass adult xxx porno porn biographies top young porn stars rate online sex chat games home video cam sex dvd buy porn dvds black escort in oregon sex woman young girls fucking older men ncest sex stories enhancing oral sex cecilia vega ass japanese porn mom quick blowjob in orange county

 28. big tits having lesbian sex spongebob porn cartoons download porn movie torrents grlis sex dominant bosnian male sex relationships pixar porn 69 ass licking lesbians eat own creampie auty sex sun city sex milf seeker emma star chat free sex site sex dating in morales texas asian dorm sex porno clip sanmple porn star bitches lesbians cum face niki grahame xxx videos messy lesbian orgy xxx smoke

 29. Mevrouw Hankes lijkt me een verbitterde, alleenstaande, wereldvreemde, Don QUICHOTTE!!!

  Zij moet haar pijlen misschien op Amor gaan richten!!

  Bah; waar frust niet ongenuanceerd toe kan leiden!!!

  Imago-schade met vergaande psycho-sociale consequenties !!

  Voor de voornoemde beroepsgroep !! Ook dat zijn mensen!!

  Heb zelf mijn moeder verloren door partiële medische misser!!

  Nu nog respectabel contact met toenmalige specialist !!

 30. CBD, or cannabidiol, has been a feign changer an respect to me. I’ve struggled with apprehension repayment for years and persistence tried various converse medications, but nothing has worked as grammatically as CBD. It helps me to crave undisturbed and tranquil without any side effects. I also deliver to bearable that it helps with sleep and gripe management. I’ve tried some brands, but I’ve perform around that the ones that are lab tested and have a fake caste are the most effective. Unabated, I extraordinarily be supportive of CBD in behalf of anyone who struggles with uneasiness, nod off issues, or inveterate pain.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *